Privacy beleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze Verklaring gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensvastlegging op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de vastlegging van gegevens op deze website (d.w.z, de "verwerkingsverantwoordelijke")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder paragraaf "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)" in dit privacybeleid.

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming heeft gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem, of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U heeft het recht om op elk gewenst moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw browsingpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's verwijzen wij u naar onze Verklaring gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) GDPR). Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) (a) GDPR, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de telecommunicatiewet omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Hostnet B.V., De Ruijterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Nederland

Gegevensverwerking

Wij hebben met bovengenoemde provider een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract op grond van de privacywetgeving dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor leemten in de beveiliging. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Marije de Jong, Directeur
WECOLOUR B.V., van Speijkstraat 1, 2202GJ Noordwijk, Nederland

Telefoon: +31(0)71 3020444
E-mail: info@wecolour.com

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien speciale categorieën van gegevens worden verwerkt volgens de AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op telecommunicatiewet. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU, niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene beschikt niet over mogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent archiveren. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(e) of (f) GDPR, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de rechtsgrondslag te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze verklaring gegevensbescherming raadplegen. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking van uw gegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking het opeisen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken is (bezwaar op grond van art. 21(1) GDPR).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt om u in te dienen aan directe advertentie, hebt u het recht te verwijderen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doelstellingen van zulke advertentie op enig tijds. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer worden gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van art. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel ter beschikking staan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals inkooporders of aanvragen die u aan ons als website-exploitant verstrekt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-versleutelingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Geëncrypteerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsinformatie (bijv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u met ons een overeenkomst tegen betaling bent aangegaan, is deze informatie nodig om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betaalwijzen (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de communicatie met ons versleuteld is, kunnen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet lezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om te eisen dat beperkingen worden opgelegd voor zover het de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Vastleggen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de branche "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat toebrengen. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site betreedt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of cookies die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt geïnformeerd wanneer cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk informeren in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 42, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Cookiebot-servers om uw toestemming te verkrijgen en u andere uitleg te geven over het gebruik van cookies. Cookiebot zal vervolgens een cookie in uw browser opslaan om de door u gegeven toestemming of de herroeping daarvan te identificeren. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1)(c) GDPR.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via ons contactformulier vragen stelt, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en de eventueel daarin vermelde contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen afhandelen en voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) als daarom is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de archivering van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv, nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgesloten). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, onverlet.

Haarkleuradvies

Als u haarkleuradvies opvraagt via onze kleurentool, worden de antwoorden van de gevraagde gegevens en de eventueel daarin vermelde contactgegevens door ons opgeslagen om uw goed te kunnen adviseren. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) als daarom is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u de kleurentool hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de archivering van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv, nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgesloten). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, onverlet.

Trengo

Wij gebruiken Trengo voor de chatfuncie en alle communcatie via de telefoon en social media. Deze aanbieder is gevestigd te Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Nederland. 

Trengo stelt ons met name in staat om klantcontacten te beheren en communicatieprocessen te organiseren. Het gebruik van het Trengo-systeem stelt ons ook in staat om onze klantgerelateerde processen te analyseren en te optimaliseren. De klantgegevens worden opgeslagen op de servers van Trengo. Het gebruik van Trengo is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de klantencommunicatie. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de telecommunicatiewet omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De details zijn te vinden in het privacybeleid van Trengo: https://trengo.com/nl/privacy-statement en https://trengo.com/nl/terms-and-conditions#gdpr

Vraag per e-mail of telefoon

Als u per e-mail, telefoon of chat contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR als uw aanvraag verband houdt met de vervulling van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u via contactaanvragen aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

Voor de communicatie met onze klanten en andere derden maken wij onder meer gebruik van de instant messaging-dienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie wordt end-to-end versleuteld (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud van de communicatie. WhatsApp krijgt echter wel toegang tot de metagegevens die tijdens het communicatieproces worden gecreëerd (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp heeft verklaard dat het persoonlijke gegevens van zijn gebruikers deelt met zijn in de VS gevestigde moederbedrijf Meta. Meer details over de verwerking van gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Het gebruik van WhatsApp is gebaseerd op ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, belanghebbende partijen en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6(1)(f) GDPR). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van de toestemming; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

De communicatie-inhoud die tussen en op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Wij gebruiken WhatsApp in de variant "WhatsApp Business".

Datatatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

Zoho CRM

Wij gebruiken Zoho CRM op deze website. Provider is Zoho Corporation GmbH., Estancia IT Park, Plot No. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India (hierna "Zoho CRM").

Zoho CRM stelt ons met name in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren en verkoop- en communicatieprocessen te organiseren. Het gebruik van het CRM-systeem stelt ons ook in staat om onze klantgerelateerde processen te analyseren en te optimaliseren. De klantgegevens worden opgeslagen op de servers van Zoho CRM. Het gebruik van Zoho CRM is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het meest efficiënte klantenbeheer en klantencommunicatie. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

De details zijn te vinden in het privacybeleid van Zoho CRM: https://www.zoho.com/privacy.html en https://www.zoho.com/gdpr.html.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u te registreren op deze website om gebruik te kunnen maken van extra functies van de website. Wij zullen de door u ingevoerde gegevens uitsluitend gebruiken voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De vereiste informatie die wij u bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons portfolio of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij zullen de gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd, verwerken op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR).

De gegevens die tijdens het registratieproces zijn geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Daarna worden deze gegevens gewist. Dit laat verplichte wettelijke bewaarplichten onverlet.

5. Sociale media

Facebook

Wij hebben elementen van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de Facebook social media elementen is beschikbaar onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt er een directe verbinding tussen uw apparaat en de Facebook-server tot stand gebracht. Daardoor ontvangt Facebook informatie die uw bezoek aan deze website met uw IP-adres bevestigt. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u inhoud van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Bijgevolg kan Facebook uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen (AVG) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Wij hebben functies van het social media platform Twitter geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt er een directe verbinding tussen uw apparaat en de server van Twitter tot stand gebracht. Daardoor ontvangt Twitter informatie over uw bezoek aan deze website. Terwijl u Twitter en de functie "Re-Tweet" gebruikt, worden websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Wij wijzen erop dat wij, de aanbieders van de website en de pagina's ervan, geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer details kunt u de privacyverklaring van Twitter raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Datatatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U hebt de mogelijkheid om uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter opnieuw in te stellen onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Wij hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt er een directe verbinding tussen uw apparaat en de server van Instagram tot stand gebracht. Als gevolg daarvan ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van deze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en de pagina's ervan geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagramtool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- of Instagramproducten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg de verklaring van Instagram over de privacy van gegevens op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Wij gebruiken elementen van het sociale netwerk Pinterest op deze website. Het netwerk wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Als u een site of pagina oproept die een dergelijk element bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. Tijdens dit proces stuurt het social media-element loggegevens naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De loggegevens omvatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de door u bezochte websites, die ook Pinterest functies bevatten. De informatie omvat ook het type en de instellingen van uw browser, de gegevens en het tijdstip van de aanvraag, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw aangesloten rechten en opties om uw privégegevens te beschermen, kunt u de informatie over gegevensbescherming van Pinterest raadplegen op: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee we tracking- of statistische hulpmiddelen en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij beheert en exploiteert alleen de tools die via hem zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de telecommunicatiewet omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de opgevraagde pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een user-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en kliks te registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modellering benaderingen om de verzamelde gegevens te vergroten en maakt gebruik van machine learning technologieën in de data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel het analyseren van de gedragspatronen van de gebruiker (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming volgens Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Data transmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplugin

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics, kunt u de verklaring van Google over gegevensbescherming raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Wij maken gebruik van Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, het verloop van uw zoekopdracht en het verloop van uw YouTube-zoekopdracht, evenals demografische gegevens (gegevens over websitebezoekers). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor op maat gemaakte advertenties met behulp van Google Signal. Als u een Google-account hebt, worden uw sitebezoekersgegevens door Google Signal aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt om u aangepaste reclameberichten te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen van de online patronen van onze gebruikers.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics, om de websitebezoeker compatibele advertenties te kunnen tonen binnen het Google advertentienetwerk. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die worden verkregen van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte "Bezwaar tegen de registratie van gegevens".

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Deze website maakt gebruik van de functie "E-Commerce-Tracking" van Google Analytics. Met behulp van E-Commerce Tracking is de websitebeheerder in staat de aankooppatronen van websitebezoekers te analyseren met als doel de online marketingcampagnes van de beheerder te verbeteren. In dit verband worden gegevens bijgehouden, zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde waarde van de bestellingen, de verzendkosten en de tijd tussen het bekijken van het product en het nemen van de koopbeslissing. Deze gegevens kunnen door Google worden geconsolideerd onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de respectieve gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om uw gebruikerspatronen op deze website te analyseren. Hotjar stelt ons bijvoorbeeld in staat om uw muis- en scrollbewegingen en uw klikgedrag te registreren. Tijdens dit proces heeft Hotjar ook de mogelijkheid om te bepalen hoe lang uw cursor op een bepaalde positie bleef. Op basis van deze informatie stelt Hotjar zogenaamde Heatmaps samen, die het mogelijk maken om te bepalen welke onderdelen van de website de websitebezoeker met voorkeur bekijkt.

Wij zijn ook in staat om te bepalen hoe lang u op een pagina van deze website bent gebleven en wanneer u bent vertrokken. Ook kunnen we vaststellen op welk moment u de invoer in een contactformulier heeft gestaakt (zogenaamde conversietrechters).

Daarnaast kan Hotjar worden ingezet om directe feedback van websitebezoekers te krijgen. Deze functie is gericht op de verbetering van het websiteaanbod van de website-exploitant.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van de gebruikerspatronen (bijv. cookies of de inzet van device fingerprinting).

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. 6(1)(f) GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de webpresentatie als de reclameactiviteiten van de beheerder te optimaliseren.

Deactivering van Hotjar

Als u de registratie van gegevens door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de onderstaande link en volgt u de instructies die onder de link staan: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Houd er rekening mee dat u Hotjar voor elke browser en elk apparaat apart moet deactiveren.

Voor meer gedetailleerde informatie over Hotjar en de gegevens die worden geregistreerd, raadpleegt u de verklaring over gegevensprivacy van Hotjar onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Google Ads

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties te tonen in de Google zoekmachine of op websites van derden, indien de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijv. locatiegegevens en interesses; targeting op doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot respectieve kliks hebben geleid.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Data transmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikerspatronen op onze website (bijv. klikken op specifieke producten), om een bepaalde reclamedoelgroep aan u toe te wijzen en u vervolgens bijpassende online aanbiedingen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Daarnaast is het mogelijk om de met Google Remarketing gegenereerde reclamedoelgroepen te koppelen aan apparaatomvattende functies van Google. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde aangepaste reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en browsepatronen op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) op een manier die op u is afgestemd, evenals op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Voor meer informatie en de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, raadpleegt u het beleid inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Vorming van doelgroepen met klantreconciliatie

Voor de vorming van doelgroepen gebruiken we onder andere de klantreconciliatiefunctie van Google Remarketing. Daartoe dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en op hun Google-account zijn ingelogd, worden passende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk (bijv. YouTube, Gmail of in een zoekmachine) voor hen weergegeven.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking zijn wij in staat om te herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft voltooid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie die ons in staat zou stellen de gebruikers persoonlijk te identificeren. Google als zodanig gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming volgens Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking, kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google bekijken op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook Pixel

Om de conversie te meten, maakt deze website gebruik van de bezoekersactiviteitpixel van Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Dit hulpmiddel maakt het mogelijk om bezoekers van pagina's te volgen nadat ze zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als de exploitanten van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. Wij zijn niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze, zodat het mogelijk is om een verbinding te maken met het respectieve gebruikersprofiel en Facebook is in staat om de gegevens te gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden in overeenstemming met het Beleid inzake gegevensgebruik van Facebook. Dit stelt Facebook in staat om advertenties weer te geven op Facebook-pagina's, maar ook op locaties buiten Facebook. Wij als de exploitant van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming volgens Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Data transmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://facebook. com/help/5669946603381.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst, zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacy-veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze door te geven aan Facebook.

In het privacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U hebt ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie "Custom Audiences" uit te schakelen in het gedeelte advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u eerst inloggen bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u alle op gebruikers gebaseerde reclame door Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Facebook Custom Audiences

Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze website en apps bezoekt of gebruikt, gebruik maakt van ons portfolio (bijv. deelname aan sweepstakes), gegevens aan ons overdraagt of interactie hebt met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, leggen wij gerelateerde persoonsgegevens vast. In het geval dat u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Facebook Custom Audiences, zullen wij deze gegevens met Facebook delen om Facebook in staat te stellen u compatibele advertenties te sturen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om doelgroepen te definiëren (Lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze contractverwerker. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

Sendinblue

Deze website gebruikt Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is de Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

De diensten van Sendinblue kunnen onder andere worden gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u invoert om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden gearchiveerd op Sendinblue's servers in Duitsland.

Gegevensanalyse door Sendinblue

Sendinblue stelt ons in staat om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om te zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en, zo ja, op welke links er is geklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen, welke links een buitengewoon aantal kliks hebben getrokken.

Daarnaast zijn we ook in staat om te zien of zodra de e-mail is geopend of er op een link is geklikt, er eerder gedefinieerde acties zijn ondernomen (conversie percentage). Zo kunnen we bepalen of je een aankoop hebt gedaan nadat je op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Sendinblue stelt ons ook in staat om de abonnees op onze nieuwsbrief in verschillende categorieën in te delen (oftewel, ontvangers te "clusteren"). Zo kunnen nieuwsbriefontvangers worden gecategoriseerd op basis van leeftijd, geslacht, of woonplaats. Dit stelt ons in staat om onze nieuwsbrief effectiever af te stemmen op de behoeften van de respectievelijke doelgroepen.

Als je geen toestemming wilt geven voor een analyse door Sendinblue, moet je je uitschrijven voor de nieuwsbrief. In elk nieuwsbriefbericht vindt u een link waarmee u dit kunt doen. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue kunt u deze link volgen: https://www.sendinblue.com/newsletter-software/.

Rechtsgrondslag

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Opslagtermijn

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd met het doel u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief distributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief service provider worden opgeslagen in een zwarte lijst, indien een dergelijke actie noodzakelijk is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Voor meer details kunt u de Verordening gegevensbescherming van Sendinblue raadplegen op: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

8. Plug-ins en tools

YouTube

Deze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een pagina van deze website bezoekt waarin een YouTube is ingesloten, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg daarvan zal de YouTube-server worden geïnformeerd, welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Verder zal YouTube in staat zijn om verschillende cookies op uw apparaat te plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. apparaat fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan onze site bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR, is dit een legitiem belang. Indien passende toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het privacybeleid voor YouTube-gegevens raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de lettertypen die op deze website worden gebruikt uniform zijn, gebruikt deze website zogenaamde Web Fonts die worden geleverd door Google. Wanneer u een pagina van onze website oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om tekst en fonts correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Daardoor komt Google te weten dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de beheerder. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, kunt u deze link volgen: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de verklaring van Google over gegevensbescherming onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. In het geval dat Google Maps geactiveerd is, heeft Google de mogelijkheid om Google web fonts te gebruiken ten behoeve van de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, zal uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache laden, om tekst en fonts correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website worden vermeld, gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Datatatatransmissie naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, kunt u Google's Data Privacy Declaration bekijken onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9. Aanbieders van e-commerce en betalingsdiensten

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor de totstandkoming, inhoudelijke regeling en wijziging van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten of vereist is voor facturatiedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze processen is Art. 6(1)(b) GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke archiveringstermijnen. Dit laat eventuele wettelijke archiveringstermijnen onverlet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor webwinkels, wederverkopers en de verzending van koopwaar

Wanneer u koopwaar bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming en aan de met de afwikkeling van het betalingsverkeer belaste betaaldienst. Alleen de gegevens die deze dienstverleners nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, zullen worden gedeeld. De rechtsgrondslag voor deze uitwisseling is Art. 6 (1) (b) GDPR, die de verwerking van gegevens voor de nakoming van contractuele of precontractuele verplichtingen toestaat. Als u ons uw respectieve toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1)(a) GDPR, zullen wij uw e-mailadres delen met het transportbedrijf dat belast is met de levering, zodat dit bedrijf u via e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derde bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties gelden de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6(1)(a) GDPR de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken gebruik van de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders binnen het kader van deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Mollie

De aanbieder van deze betaaldienst is Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland (hierna "Mollie"). Met behulp van Mollie kunnen wij verschillende betaalmethoden op onze website integreren. Details kunt u vinden in het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy